Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti TOBAT s.r.o., Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 36 837 326, zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 48048/B.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť TOBAT s.r.o., Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 36 837 326, zápis v Obchodnom Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 48048/B (ďalej len „predávajúci“ ) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru/služieb na internetovej stránke spoločnosť TOBAT.

Identifikácia predávajúceho

TOBAT s.r.o

Cintorínska 22, 811 08 Bratislava,

IČO: 36 837 326 DIČ: 2022484541 IČ DPH SK2022484541

zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 48048/B

e mail: greenlotus@greenlotus.sk

tel. +421-2-32121011

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/58272 132 Právny odbor

tel. č. 02/58272 121, 02/58272 124, 02/58272 126, 02/58272 147

www.soi.sk

Článok I. Všeobecné ustanovenia

1. Návrh na uzatvorenie zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplnenej a odoslanej objednávky na internetovej stránke predávajúceho a predmetom ktorej je odplatný prevod k tovaru (tovarom sa rozumejú poukážky, popis ktorých sa nachádza na príslušnej webovej stránke predávajúceho (ďalej len „poukážka“) a je fyzicky vytlačená resp. odoslaná kupujúcemu mailom a ktorej predmetom je služba t.j. poskytovanie masáží v súlade s predmetom činnosti predávajúceho) a to za cenu a podmienok uvedených v objednávke (ďalej len „objednávka“).

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoju emailovú adresu potvrdenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho. Na email môžu byť zaslané ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2. Akceptácia objednávky je akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii poukážky, ktorého predaj je predmetom zmluvy, ďalej údaje o cene a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote, názov a údaje o mieste, kde má byť poukážka dodaná a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, rekapituláciu údajov o kupujúcom, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri), platobné pokyny, pokyny k objednaniu sa na procedúru a prípadne aj iné potrebné údaje.

3. Po úhrade kúpnej ceny bankovým prevodom v e-shope predávajúci zašle poukážku poštou, na emailovú adresu kupujúceho alebo telefonicky kontaktuje kupujúceho. Pri osobnej úhrade je kupujúcemu vystavené potvrdenie okamžite.

4. Zmluva je uzavretá doručením/odovzdaním tohto potvrdenia kupujúcemu.

5. Pre účely týchto VOP sa predávajúcim chápe TOBAT s.r.o ako poskytovateľ masérskych služieb prostredníctvom a v prevádzke GreenLotusu a kupujúcim je zákazník GreenLotusu.

Storno objednávky Ak kupujúci urobí storno objednávky do 12 hodín od vykonania objednávky, považuje predávajúci objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom recepcia: Greenlotus @greenlotus.sk. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno a priezvisko, e-mail, objednanú službu. Za storno objednávky sa pokladá aj neuhradenie kúpnej ceny za objednanú službu.

6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a) o hlavných vlastnostiach, charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie informoval na príslušnej webovej stránke predávajúceho,

b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej webovej podstránke predávajúceho,

c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej webovej stránke predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej webovej stránke predávajúceho,

d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v týchto obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,

e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť, informoval na webovej stránke predávajúceho,

f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,

g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,

h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od zmluvy informoval v bode 6 a v prílohe týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho; predávajúci zároveň poskytuje samotný formulár na odstúpenie od zmluvy v prílohe týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,

i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a ak odstúpi od zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v bode 7 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,

j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,

k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v bode 6 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,

l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený naj webovej stránke predávajúceho,

m) o tom, že objednávka bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,

n) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho.

7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov alebo o nákladoch na vrátenie tovaru, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

Článok II. Práva a povinnosti predávajúceho

1.Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou (mailom) kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote, v prípade zaslania poukážky na službu túto doručiť dohodnutým spôsobom

b) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru/ t.j. poukážky poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Predávajúci informoval kupujúceho o všetkých náležitostiach využitia služby /masáže/ a tieto informácie sa nachádzajú na webovej stránke predávajúceho. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3. Ak z kapacitných dôvodov nie je schopný predávajúci poskytnúť službu v lehote dohodnutej v zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu na recepcia: greenlotus @greenlotus.sk V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu a vrátenia tovaru / t.j. poukážky na masáž. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy

Článok III. Práva a povinnosti kupujúceho

1.Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

2.Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a dodaný tovar / v prípade zaslania poukážky/,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru / v prípade, že mu poukážka je zasielaná/

c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie poukážky svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

3. Kupujúci má právo na dodanie poukážky v objednanom množstve, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

4. Kupujúci je oprávnený na odstúpenie od zmluvy v prípade už čiastočne spotrebovanej green card GC výlučne z dôvodov uvedených na odstúpenie od zmluvy v týchto VOP alebo zákonom.

5. Za stratu poukážky nesie zodpovednosť kupujúci.

Článok IV. Dodacie podmienky

1.Predpokladaný termín doručenia poukážky na služby je uvedený na internetovej stránke. Tieto informácie sa však môžu meniť. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkanej služby doručením poukážky, ale po objednaní sa na konkrétny termín. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať poukážku na služby kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať poukážku na služby v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal poukážku na služby v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

2. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie poukážku na služby aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v zmluve.

3. Kupujúci je povinný prevziať poukážku na služby v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním poukážky na služby. Kupujúci je povinný prevziať poukážku na služby v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním poukážky na služby. V prípade, ak predávajúci dopraví poukážku na služby kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať poukážku na služby osobne alebo zabezpečiť, aby poukážku na služby prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie poukážku na služby a podpísať protokol o doručení a odovzdaní poukážky na služby. Poukážka na služby sa považuje za dodanú a prevzatú okamihom jej doručenia kupujúcemu. Doručením kupujúcemu sa rozumie (i) dodanie poukážky na miesto, (ii) jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a (iii) podpísanie dokladu o doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo tretej osobe splnomocnenej kupujúcim.

4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda poukážku ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodanú poukážku s vadou alebo potvrdiť doručenie poukážku s vadou a následne v zmysle reklamačného poriadku uplatniť reklamáciu vád. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodanú poukážku s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie predávajúcemu znáša predávajúci.

5. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania poukážky predávajúcim v lehote uvedenej v týchto obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

6. Kupujúci si pri zostavovaní objednávky v e-shope zvolí spôsob doručenia zásielky. K dispozícii sú nasledovné spôsoby doručenia zásielky:

a) osobný odber vo výdajnom mieste – kupujúci si prevezme osobne v prevádzkarni predávajúceho v rámci ich bežných otváracích hodín.

b) kuriér – predávajúci doručí zásielku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra na zvolené miesto dodania. Doručovanie kuriérom je možné iba počas pracovných dní. Kupujúci súhlasí s poskytnutím všetkých osobných údajov tretím osobám zabezpečujúcim pre predávajúceho prepravu a dodanie zásielky/poukážky kupujúcemu a to v rozsahu nutnom na doručenie či jednoduchšie doručenie zásielky.

Článok V. Právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy z dôvodu nedostupnosti služby alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať službu zákazníkovi v lehote určenej na základe objednávky alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.

2. Každý tovar zakúpený na internetovej stránke môže kupujúci vrátiť alebo vymeniť a odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 30 dní odo dňa jeho prevzatia. Po uplynutí tejto lehoty je nie je odstúpenie možné. Kupujúci môže reklamovať poskytnutie samotnej služby spôsobom uvedeným v reklamačnom poriadku.

3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí poukážku na služby skontrolovať obdobným spôsobom a v rozsahu potrebnom na zistenie správnosti objednanej služby.

4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme zásielku.

5. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ chce kupujúci poukážku vrátiť je potrebné kontaktovať na e mail: greenlotus@greenlotus.sk, tel. č. 02/32121011; Green Lotus Apollo Business Center II Blok C, 1. Poschodie, Prievozská 4, 821 02 Bratislava.

6. Podľa zákonnej úpravy má kupujúci možnosť odstúpiť od zmluvy tak, že spoločnosť TOBAT najskôr písomne alebo e-mailom informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy formou jednoznačne formulovaného vyhlásenia spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti (napr. e-mailom alebo listom zaslaným poštou), a to do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bola poukážka na služby doručená. Môže použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinnosťou. Ak použije formulár na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť Vám o tom potvrdenie na trvanlivom nosiči.

7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Následne je kupujúci povinný poukážku bezodkladne a v každom prípade nie neskôr ako 14 dní odo dňa, kedy oznámi, že odstupuje od zmluvy, zaslať späť na adresu: Green Lotus Apollo Business Center II Blok C, 1. Poschodie, Prievozská 4, 821 02 Bratislava . Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ bola poukážka odovzdaná na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Táto lehota bude rovnako dodržaná pokiaľ tovar v tejto lehote vráti osobne v prevádzke na Green Lotus Apollo Business Center II Blok C, 1. Poschodie, Prievozská 4, 821 02 Bratislava Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu poukážku na služby kompletnú vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodenú.

8. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručená poukážka alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie poukážky späť predávajúcemu.

9. Kupujúci znáša náklady na vrátenie poukážky predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, Výhrada dodania Dodanie poukážky sa uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky.

Článok VI Prepravné náklady

Za prepravné náklady, ktorú je kupujúci povinný uhradiť súčasne s úhradou kúpnej ceny je 3 €. Skutočné náklady na dopravu sú touto čiastkou pokryté iba sčasti, zvyšok preberá predávajúci.

Článok VII Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva poukážka vlastníctvom spoločnosti TOBAT a kupujúci nadobúda vlastnícke právo až úplným zaplatením ceny.

2. Nebezpečenstvo škody na poukážke prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s poukážkou a kupujúci tovar neprevezme.

Článok VIII Platobné podmienky

1. Cena za službu je dohodnutá v zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu za dohodnutú službu v lehote podľa zmluvy, najneskôr však pri prevzatí poukážky.

2. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto dodania, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu. Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do uplynutia doby ich trvania. Kupujúci si spôsob platby záväzne vyberá pri zostavovaní objednávky, nakoľko nie všetky spôsoby platby sú dostupné pre všetky spôsoby dopravy, výdajné miesta – pri zostavovaní objednávky je umožnené vybrať iba taký spôsob platby, ktorý je v danej konfigurácii možný. TOBAT si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch vylúčiť určité spôsoby platby.

Možnosti platby:

– Platba platobnou kartou cez internet, internet bankingom.

– Pri osobnom odbere je možné platiť v hotovosti alebo platobnou kartou, alebo darčekovými kupónmi, s ktorými má predávajúci podpísanú zmluvu.

3. Platba zaslaním hotovosti alebo šekov bohužiaľ nie je možná. Vylučujeme zodpovednosť za stratu.

Článok IX Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 25.8.2018.

2. Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ alebo telefonicky.

4. V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov alebo platformy na riešenie sporov on-line, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

5. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

6. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácia konkrétnych osobných údajov s ich spracovaním sú obsiahnuté tu v súlade s ustanoveniami zákona 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov k objednávkam a marketingovému súhlasu:

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

TOBAT s.r.o Cintorínska 22; 811 08 Bratislava, IČO: 36 837 326 DIČ: 2022484541 IČ DPH SK2022484541 zápis v Obchodnom registri Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 48048/B e-mail recepcia: greenlotus @greenlotus.sk tel.421-2-32121011 Korešpondenčná adresa: Pekná 42, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

Účel spracúvania osobných údajov

Uzavretie zmluvy: kúpa a predaj tovaru/služby zákazníkom (ďalej len „informačný systém objednávka“)

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Informačný systém objednávka obsahuje : meno a priezvisko, korešpondenčná adresa na území Slovenskej republiky, telefónne číslo, e-mailová adresa, ďalšie doplňujúce údaje dobrovoľne poskytnuté v priebehu objednávky.

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu.

Informačný systém objednávka: osobné údaje sa do informačného systému poskytujú dobrovoľne, na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu medzi TOBAT a zákazníkom a za účelom splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia TOBAT ako predávajúci nemôže riadne plniť kúpnu zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť.

Tretie strany a príjemcovia

Informačný systém objednávka : doručovateľská spoločnosť

Forma zverejnenia

Informačný systém objednávka: osobné údaje sa nezverejňujú

Tretie krajiny

Informačný systém objednávka : prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje ani cezhraničný prenos osobných údajov do krajín Európskej únie.

Spoločné ustanovenia k informačnému systému objednávka – Poučenie o právach dotknutej osoby: TOBAT sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. TOBAT vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel a že v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené pri jednotlivých informačných systémoch osobitne a ďalej zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely. Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu zákona

b) dotknutá osoba je oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu.

Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť dotknutej osoby vybaví prevádzkovateľ bezplatne. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Spracovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby v systéme objednávka

TOBAT týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle zákona o ochrane osobných údajov

TOBAT ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania zmluvy prostredníctvom systému elektronická objednávka spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu počas celej doby trvania účtu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané TOBAT v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky a potvrdil, že TOBAT mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil všetky skutočnosti v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov, nachádzajúce sa na webovej stránke.

 

Ustanovenia týkajúce sa marketingového súhlasu poskytnutého dotknutou osobou (dotknutá osoba t.j. zákazník spoločnosti)

1. Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je subjekt, ktorý stanovuje účely a prostriedky spracovania vašich osobných údajov. Súhlas je udelený správcovi/spoločnosti TOBAT s.r.o, Cintorínaka 22, 811 08 Bratislava, IČO: 36 837 326, zápis v Obchodnom Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 48048/B.

Spoločnosť spravuje osobné údaje, ktoré boli poskytnuté so súhlasom na účely marketingovej komunikácie a nesie plnú zodpovednosť za spracovanie osobných údajov v rozsahu svojej pôsobnosti. Právny základ spracovania osobných údajov tvorí súhlas, ktorý spoločnosť od zákazníka získala. Prípadný nesúhlas iba s niektorým z uvedených účelov spracovania osobných údajov bude považovaný za neudelenie, resp. odvolanie marketingového súhlasu.

2. Otázky na spracovanie osobných údajov

S akýmikoľvek otázkami súvisiacimi so spracovaním vašich údajov sa môžete obrátiť na našu spoločnosť a uplatniť svoje práva • na ochranu svojich osobných údajov Mailom na adresu: greenlotus@greenlotus.sk • Telefonicky na t.č. 421-2-32121011 • Poštou na korešpondenčnú adresu spoločnosti TOBAT s.r.o, Pekná 42, 900 28 Ivanka pri Dunaji

3. Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov na základe vášho marketingového súhlasu je:

– ponúkať produkty a služby poskytované spoločnosťou;

– marketingové spracovanie osobných údajov

– spracovanie osobných údajov, ktoré predchádza samotnému použitiu informácií ako je štatistické a matematické analýzy s cieľom získať náhľad do správania klienta a odhadnúť jeho budúce správanie či obchodný potenciál, ďalej profilovanie klienta, rôzne segmentácie, reporting a pod. Spracovanie môže byť manuálne, resp. automatizované;

– vykonávať analýzu a profilovanie s cieľom prispôsobiť ponuku služieb potrebám zákazníkov.

Na komunikáciu spoločnosť využíva:

– poštové služby

– telefonické hovory

– SMS

– elektronickú poštu

– reklamné oznamy na kartách, na internetových stránkach alebo aplikáciách

4. Kategórie osobných údajov

• Základné identifikačné údaje Vaše krstné meno a priezvisko, dátum narodenia, a u podnikateľa obchodná firma, IČO a sídlo, na účelom správnej identifikácie.

• Kontaktné údaje Poštová adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, na účely komunikácie. • Ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete Jedná sa o údaje poskytnuté v rámci kúpy niektorej služby, údaje zo záznamov telefonických hovorov alebo inej interakcie medzi vami a spoločnosťou a ďalšie údaje, ktoré sú spracúvané na splnenie právnej povinnosti alebo s cieľom ochrany oprávnených záujmov spoločnosti. Osobné údaje pochádzajú z rôznych zdrojov. Väčšinu osobných údajov nám poskytla dotknutá osoba na účely jej riadnej identifikácie a časť osobných údajov je z verejne dostupných zdrojov, (napr. verejné zoznamy a registre, sociálne siete, internetové aplikácie a od spolupracujúcich tretích strán).

5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Spracovateľom osobných údajov je každý subjekt, ktorý na základe zákona alebo s poverením spoločnosti spracováva osobné údaje. Tieto subjekty spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy, ktorú s nami majú uzatvorenú, a podľa našich pokynov. Subjekty spracovania osobných údajov na marketingové účely sú: Gamo a.s., Kyjevské nám 6, Banská Bystrica, IČO:36033987, zápis v OR OS Banská Bystrica, odd Sa, vložka č.550/S. Ďalej sú to zamestnanci spoločnosti a pracovníci IT spoločnosti, ktorá prevádzkuje a spravuje webové stránky. K dátam v internom systéme môže v prípade servisného zákroku pristúpiť správca systému, ktorý správu systému poskytuje ako službu na základe zmluvy. Tento správca nemá prístup k súborom uloženým v zašifrovanej oblasti disku. Pokiaľ to ustanovuje osobitná zákon, môžu byť osobné dáta poskytnuté subjektom verejnej správy a štátnym orgánom (polícia, súd a pod.)

6. Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje, neuskutočňuje sa ani cezhraničný prenos osobných údajov do krajín Európskej únie.

7. Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané

Spoločnosť uchováva osobné údaje výlučne v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, t. j. len počas doby, počas ktorej sú potrebné na plnenie zmluvy a nárokov z nej plynúcich. Marketingový súhlas sa udeľuje len raz a zostáva v platnosti a účinnosti počas trvania zmluvného vzťahu a nasledujúcich 5 rokov alebo dovtedy, kým je súhlas odvolaný. V prípade, že sa zákazníkom nestanete (t. j. nebude založený zmluvný vzťah, ale súhlas na marketingové účely bol poskytnutý), bude súhlas platiť 5 rokov od jeho udelenia. Po skončení platnosti a účinnosti súhlasu budú osobné údaje vymazané alebo spracovávané iba v rozsahu a na účely, na ktoré nie je podľa právnych predpisov nutný súhlas.

8. Práva subjektu údajov

• Právo na prístup k osobným údajom Dotknutá osoba/zákazník/ má právo získať od spoločnosti informáciu o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto spracovávaným osobným údajom, ako aj informácie o:

• účely/účeloch spracúvania osobných údajov,

• kategóriách dotknutých osobných údajov,

• príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,

• ak je to možné, predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériách na jej určenie,

• právach požadovať od spoločnosti opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právach namietať proti takémuto spracúvaniu, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,

• existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Spoločnosť poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, na požiadanie dotknutej osoby. Za akékoľvek ďalšie kópie môže Spoločnosť účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Spoločnosť poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov v bežne používanej elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala inak.

• Právo na opravu osobných údajov, vymazanie a obmedzenie spracovania osobných údajov Dotknutá osoba má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. • Právo na zabudnutie Dotknutá osoba má vo všeobecnosti v zmysle čl. 17 ods. 1 a ods. 2 nariadenia GDPR právo na vymazanie osobných údajov.

• Právo namietať spracovanie osobných údajov Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

• dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti overiť správnosť osobných údajov,

• spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

• spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

• dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Spoločnosť vždy, keď dotknutá osoba namietne spracovanie osobných údajov na základe jedného a/alebo viacerých dôvodov uvedených vyššie, obmedzí spracúvanie osobných údajov. V prípade obmedzenia spracúvania osobných údajov berie dotknutá osoba na vedomie, že obmedzenie spracúvania osobných údajov vykoná Spoločnosť len v takom rozsahu, aby mohol plniť zákonné povinnosti voči tretím stranám, ktorým sú osobné údaje poskytované.

9. Poskytovanie osobných údajov zo zákona alebo zo zmluvy Poskytovanie osobných údajov v súvislosti s uzatvorením zmluvy na kúpu služby nie je povinné, je však potrebné na správnu identifikáciu a komunikáciu, príp. zasielanie zásielok.

10. Existencia automatizovaného spracovávania Osobné údaje sú pred využitím marketingovej komunikácie náležite vyhodnotené v rámci marketingového spracovania osobných údajov. To znamená, že sú vytvárané analýzy s cieľom odhadnúť budúce potreby zákazníkov. Takéto marketingové spracovanie môže byť vykonávané manuálne alebo automatizovane. Pri automatizovanom spracovaní osobných údajov môže dôjsť k hodnoteniu niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa na osobu zákazníka. Dotknutá osoba /zákazník/ má právo vzniesť námietku proti takému automatizovanému spracovávaniu. Pokiaľ tak urobí nebude možné ďalej marketingovo oslovovať zákazníka a takáto námietka bude považovaná za odvolanie marketingového súhlasu.

V Bratislave 25. augusta 2018

V Bratislave 07. júla 2023

Obchodnej spoločnosti: TOBAT, s.r.o.

So sídlom: Cintorínska 22 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Bratislava 831 01 

IČO: 36837326

DIČ: 2022484541

IČ DPH: SK2022484541

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel Sro , Vložka číslo:  48048/B

pre predaj produktov a služieb prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese 

email: greenlotus@greenlotus.sk

telefón: +421232121011

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) obchodnej spoločnosti

TOBAT, s.r.o. zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel Sro , Vložka číslo:  48048/B pre predaj produktov a služieb prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese  (ďalej len “predávajúci”) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej jen “občiansky zákonník”) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kupnej zmluvy (ďalej len “kúpna zmluva”) uzavieranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len “kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim vedený na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese  (ďalej len “webová stránka”), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len “webové rozhranie obchodu”).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávání tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Používateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len “používateľský účet”). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho používatelského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to predovšetkým v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie než 12 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, resp. s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Celá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých druhov tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, v prípade, že tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia výhradne v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar “vloží” kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsoboch úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako “objednávka”).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho odhaliť a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Objednať s povinnosťou platby”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len “elektronická adresa kupujúceho”).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladoch na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptovaním), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

– Platbou v hotovosti na mieste

– Platbou kartou na mieste

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je vyslovene uvedené inak, kúpnou cenou sú ďalej chápané aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány a prostredníctvom platobného systému PayPal postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v momente pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianského zákonníku sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka, okrem iného nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho, vyrobeného na mieru alebo pre jeho osobu.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť prostriedky poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. V prípade, že je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. Preprava a dodanie tovaru je zabezpečované predávajúcim prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby Slovenskej pošty za ceny uvádzané pri vyplnení objednávky. Doprava na objednávky nad 100 EUR je zdarma.

6.2. Dodacia lehota tovaru naskladneného v eshope je v prípade doručovania poštou 2-4 dni, v prípade doručovania kuriérom sú to 1-3 dni od potvrdenia objednávky. Tieto dodacie lehoty platia pre objednávky dodávané vrámci Slovenska. Doba dodania tovaru pre ostatné krajiny môže byť dlhšia, pričom kupujúci bude oboznámený o tejto dobe prostredníctvom elektronickej pošty.

6.3. Dodacia lehota na tovar, ktorý bol objednaný v sekcii ,,kustomizácia”, bol upravený podľa požiadaviek kupujúceho, je od 10-30 pracovných dní, v závislosti od disponibility všetkých potrebných komponentov k výrobe daného odevu. Kupujúci bude oboznámený o tejto dobe prostredníctvom elektronickej pošty.

6.4. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.5. V prípade, že je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prebrať tovar pri dodaní.

6.6. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.7. Pri preberaní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade spozorovania porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prebrať.

6.8. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. Práva z vadného plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri preberaní nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prebral:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a v prípade, že dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi realizovanej,

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, v prípade, že bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu odpovedajúcemu miere používania alebo opotrebovania, ktoré tovar mal pri prebraní kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. V prípade, že sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prebratia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri preberaní. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prebratia.

7.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

7.6. Dalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy . Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúcí na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je určená príslušná Slovenská obchodná inšpekcia: 

  • Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/

8.5. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 82715 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov

Viac o ochrane osobných údajov nájdete na podstránku Ochrana osobných údajov.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Doručovanie newsletterov

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodné (zahraničné) prvky, tak sa strany zhodujú, že vzťah se riadi slovenským právom.

12.2. Voľbou práva podľa čl. 12.1 obchodných podmienok nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho rádu, od ktorých sa nie je možné odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

12.3. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo se takými stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatným ustanoveniam čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosťou ostatných ustanovení.

12.4. Kupná zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.5. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa elektronickej pošty …..

V Bratislave dňa 7.6.2023

Dĺžka
Preferovaný dátum masáže
Preferovaný čas masáže
Masáž pre dvoch?
Meno a priezvisko
Váš e-email
Telefón

* Údaje označené týmto symbolom sú povinné.

Neváhajte nás kontaktovať

Radi zodpovieme na všetky Vaše otázky.
* Údaje označené týmto symbolom sú povinné.